Brand Name

Advokatska kancelarija

Dr Gavrilović

Profesionalna biografija

Advokat dr Slobodan Gavrilović

 • Advokat dr Slobodan Gavrilović je diplomirao 1981.godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na kojem je 1985.godine magistrirao iz oblasti međunarodnog javnog prava, a 2007.godine sa odlikom je odbranio doktorsku disertaciju na temu građanskopravne zaštite autorskog prava.

  U periodu od 1986. do 1993.godine u Jugoslovenskoj autorskoj agenciji je prešao put od pripravnika do pravnog savetnika.

  U toku 1990.godine po programu Svetske organizacije za zaštitu intelektualne svojine u Ženevi i Londonu je usavršavao znanja iz materije autorskog prava.

  Bio je član Upravnog odbora i sekretar Jugoslovenskog udruženja za zaštitu intelektualne svojine.

  Zvanje licenciranog patentnog zastupnika je stekao 1988.godine, bivajući upisan u registar zastupnika kojeg vodi Zavod za intelektualnu svojinu.

  Više..

... Profesionalna biografija

 • Član je Advokatske komore Beograda od 1993.godine. U periodu od 1995. do 2003.godine bio je u sastavu renomirane advokatske kancelarije “Ignjačević”.

  Odlukom Upravnog odbora Advokatske komore Srbije od 9.11.2013.godine imenovan je za predavača Advokatske akademije Advokatske komore Srbije.

  Bogatu praksu advokatske kancelarije nadogradio je nizom objavljenih radova teorijskog karaktera.

  Redovan je i aktivan učesnik savetovanja iz oblasti intelektualne svojine, prilikom javne rasprave predlozima je dao doprinos oblikovanju propisa u ovoj oblasti.

  Rešenjem Vlade Republike Srbije od 9.12.2010.godine uvršćen je u sastav Komisije za autorsko i srodna prava.

  Uspešno je 2009.godine završio obuku za posrednike – medijatore.

  Učestvovao je u realizaciji međunarodnog projekta EVLIA “Procena vrednosti nematerijalnih dobara malih i srednjih preduzeća” organizovanog 2014.godine u saradnji sa Privrednom komorom Beograda.

  Zastupanje u predmetu javnosti poznatom kao „Spaljeni dnevnici Milana Mladenovića 1996“ uvrstilo je advokata dr Slobodana Gavrilovića u antologiju srpske advokature „Velike advokatske odbrane“.

Delatnost

Savetodavna i zastupnička delatnost Advokatske kancelarije dr Gavrilović se primarno vezuje za sve oblasti građanskog i privrednog prava.

Domen rada Kancelarije su i druge grane prava (izuzev kaznenog prava),
između ostalog:

Stvarno pravo

Odnosi između lica povodom stvari

Obligaciono pravo

Dužničko-poverilački odnos u prometu vrednosti

Porodično pravo

Odnosi u porodici kao i odnos društva naspram porodice

Nasledno pravo

Odnosi povodom raspravljanja zaostavštine

Privredno pravo

Status i odnosi u poslovanju privrednih subjekata

... Delatnost


Radno pravo

Odnosi povodom zasnivanja, sadržine i prestanka radnog odnosa

Upravno pravo

Organizacija, delatnost i kontrola rada organa javne uprave

Pravo medija

Odnosi povodom medija

Zaštita podataka o ličnosti

Odnosi u vezi sa prikupljanjem, obradom, čuvanjem i zaštitom podataka

Pravo suzbijanja nelojalne konkurencije

Sprečavanje narušavanja regularne privredne utakmice


Posebno mesto u delatnosti Kancelarije zauzimaju predmeti zaštite autorskog i srodnih prava, patenti, žigovi, dizajn, zaštita poslovne tajne, koji podrazumevaju pokretanje postupaka registracije, odnosno osporavanja pred Zavodom za intelektualnu svojinu, zaštitu pred sudskim, inspekcijskim i drugim organima, sačinjavanje ugovora, opštih akata, savetovanje, posredovanje i druge mere zaštite intelektualne svojine.

Ukoliko savetovanje i zastupanje u određenim predmetima iziskuju posebno, specijalizovano znanje i stručnost, kancelarija angažuje spoljne saradnike.

Načela rada

“Honeste vivere, alterum non laedere,
suum quique tribuere”

“Pošteno živeti, drugoga ne povrediti,
svakome dati što mu pripada”

Kancelarija advokata dr Slobodana Gavrilovića se drži izvornih načela advokatske profesije i delatnosti, čineći otklon od sve prisutnijeg trenda primarno lukrativnog poimanja advokature.

Saglasno društvenoj odgovornosti, kancelarija održava spremnost da u pojedinim slučajevima besplatno (pro bono) pruža pravne usluge i zaštitu.


Obeležja advokatske kancelarije dr Gavrilović:

Stručnost
Profesionalna etika
Poverenje
Posvećenost predmetu i struci

Kontakt

Ako Vam je potreban savet ili ako želite da dogovorimo sastanak

 • KONTAKT I ADRESA

  Birčaninova 8/III Beograd
  • Telefoni
  • 011 268-11-47
  • 011 361-22-12
  • 063 832-73-95

  • E-mail adresa:
  • office@advokatdrgavrilovic.com
  Mapa
 • Advokat dr Gavrilović

  Mapa
  BIRČANINOVA 8/III
  Mapa
 • Kontaktirajte nas